Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A (w podwórzu za byłą siedzibą Pogotowia Ratunkowego)
Gliwice 44-100

Telefon

  • 32-231 24 88 lub 798 312 486

E-mail

  • cla@cenlab.com.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Centralnego Laboratorium Analitycznego w Gliwicach jest Pan Artur Gan

Telefon

  • 662-460-908

E-mail

  • iod@cenlab.com.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Telefon

  • 800 190 590 (infolinia)

WWW

  • www.gov.pl/rpp

 

Obowiązek informacyjny RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 16A (dalej „My” lub „LABORATORIUM” ).

 

JAK MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Inspektorem Ochrony Danych w Centralnym Laboratorium Analitycznym w Gliwicach jest Pan Artur Gan. Dane kontaktowe: telefon : 662-460-908, adres e-mail: iod@cenlab.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 16A, 44-100 Gliwice.

 

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Otrzymaliśmy je dobrowolnie od Państwa wykonując procedurę rejestracji pacjenta. Dane z wideorejestracji otrzymujemy z kamer umieszczonych w pomieszczeniach poczekalni oraz rejestracji.

 

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Dane wymienione w Ustawie o prawach pacjenta muszą Państwo nam podać. Podanie pozostałych danych jest uzależnione od Państwa zgody. Wejście pacjenta na teren Laboratorium przez drzwi oznaczone symbolem wideorejestracji i napisem “monitoring”, jest równoważne z wyrażeniem  zgody na zapis Państwa wizerunku w urządzeniach do wideorejestracji.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LABORATORIUM?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zleconych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z pózn. zm.), zwana dalej przez “Ustawą o prawach pacjenta”. Oprócz danych wymienionych w Ustawie o prawach pacjenta, na życzenie przetwarzamy dane dotyczące Państwa adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Dane te służą do przekazywania Państwu zaszyfrowanej dokumentacji medycznej w postaci wyniku badania laboratoryjnego. W szczególnych przypadkach możemy je wykorzystać, aby przekazać Państwu pilną wiadomość (e-mail lub SMS) dotyczącą wyniku badania laboratoryjnego. Dla ochrony mienia naszych pacjentów przed kradzieżą w pomieszczeniach poczekalni oraz rejestracji prowadzimy wideorejestrację, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA WOBEC LABORATORIUM W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa prawa dostępu oraz prawa do sprostowania danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pozostałe prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych gwarantujemy w odniesieniu do tych danych, które dobrowolnie otrzymaliśmy od Państwa, a które nie są wymienione w Ustawie o prawach pacjenta. Dotyczy to w szczególności Państwa adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz danych z wideorejestracji w stosunku do których zachowują Państwo wszystkie prawa, w tym prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W JAKICH SYTUACJACH MOGĄ PAŃSTWO SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które dobrowolnie otrzymaliśmy od Państwa, a które nie są wymienione w Ustawie o prawach pacjenta. Dotyczy to w szczególności Państwa adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA  DANE OSOBOWE?

W przypadku zlecenia badań, które wykonywane są w zewnętrznych laboratoriach, przekazujemy Państwa dane wymienione w Ustawie o prawach pacjenta do zewnętrznego laboratorium, które wykonuje takie badanie i z którym zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych, dzięki której zagwarantowane jest bezpieczeństwo Państwa danych. Dane z wideorejestracji mogą być udostepnione organom państwowym.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta Państwa dane wymienione w ustawie przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zlecili Państwo nam po raz ostatni wykonanie badania laboratoryjnego. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu są przechowywane podobnie jak dane wymienione w Ustawie o prawach pacjenta przez 20 lat. Dane z wideorejestracji są przechowywane nie dłużej niż 7 dni.

 

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA  DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego.

 

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wyłączeniem profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków, w tym skutków prawnych.

 

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice