Ważny komunikat w sprawie braku wody

W związku z remontem miejskiej sieci wodociągowej i zapowiadanym odłączeniem wody w godzinach pracy Laboratorium, dnia 26.09.2019 Centralne Laboratorium Analityczne pracować będzie w trybie awaryjnym. Tego dnia nie będziemy wykonywać badań w trybie cito (w tym CRP-ilościowo). Badania tj. glukoza, dehydrogenaza mleczanowa, mleczany nie będą wykonywane. Wyniki pozostałych badań pobranych dnia 26.09.2019 będą do odbioru dnia 27.09.2019 po godzinie 16.00.  Dnia 26.09.2019 toaleta dla pacjentów będzie nieczynna.

 

Szanowni Państwo,
Witamy  i zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług Centralnego Laboratorium Analitycznego w Gliwicach.

Oferta laboratorium obejmuje pełny zakres badań analitycznych. Oferujemy profesjonalną obsługę, krótkie terminy oczekiwania na wyniki oraz przystępne ceny wykonywanych badań. Posiadamy duże doświadczenie w pobieraniu krwi u dzieci (również u noworodków i niemowląt) oraz u osób wrażliwych. Zdecydowana większość badań wykonywana jest na miejscu, jedynie niektóre wysokospecjalistyczne analizy zlecane są na zewnątrz. Wysoki poziom wykonywanych u nas badań potwierdzają corocznie przyznawane certyfikaty jakości. Dla komfortu pacjentów w roku 2015 zainstalowaliśmy w laboratorium klimatyzację, a w roku 2017 zmodernizowaliśmy poczekalnię pacjentów wyposażając ją w kolejkomat. Prowadzimy działalność diagnostyczną  nieprzerwanie od ponad 60 lat. W zmienionej formule organizacyjnej działamy od roku 2001 jako Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach sp. z o.o.  Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Gliwicach a tym samym podatki płacimy w Gliwicach zasilając budżet miasta.

 

Godziny pracy laboratorium:

poniedziałek – piątek godz. 7:00 – 18:00
Pobieranie i przyjmowanie materiału: 
7:00 – 16:00

sobota godz. 8:00 – 12:00
Pobieranie i przyjmowanie materiału: 
8:00 – 10:00

 

 

 

Obowiązek informacyjny RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 16A (dalej „My” lub „LABORATORIUM” ).

 

JAK MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Inspektorem Ochrony Danych w Centralnym Laboratorium Analitycznym w Gliwicach jest Pan Artur Gan. Dane kontaktowe: telefon : 662-460-908, adres e-mail: iod@cenlab.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 16A, 44-100 Gliwice.

 

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Otrzymaliśmy je dobrowolnie od Państwa wykonując procedurę rejestracji pacjenta. Dane z wideorejestracji otrzymujemy z kamer umieszczonych w pomieszczeniach poczekalni oraz rejestracji.

 

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Dane wymienione w Ustawie o prawach pacjenta muszą Państwo nam podać. Podanie pozostałych danych jest uzależnione od Państwa zgody. Wejście pacjenta na teren Laboratorium przez drzwi oznaczone symbolem wideorejestracji i napisem “monitoring”, jest równoważne z wyrażeniem  zgody na zapis Państwa wizerunku w urządzeniach do wideorejestracji.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LABORATORIUM?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zleconych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z pózn. zm.), zwana dalej przez “Ustawą o prawach pacjenta”. Oprócz danych wymienionych w Ustawie o prawach pacjenta, na życzenie przetwarzamy dane dotyczące Państwa adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Dane te służą do przekazywania Państwu zaszyfrowanej dokumentacji medycznej w postaci wyniku badania laboratoryjnego. W szczególnych przypadkach możemy je wykorzystać, aby przekazać Państwu pilną wiadomość (e-mail lub SMS) dotyczącą wyniku badania laboratoryjnego. Dla ochrony mienia naszych pacjentów przed kradzieżą w pomieszczeniach poczekalni oraz rejestracji prowadzimy wideorejestrację, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA WOBEC LABORATORIUM W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa prawa dostępu oraz prawa do sprostowania danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pozostałe prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych gwarantujemy w odniesieniu do tych danych, które dobrowolnie otrzymaliśmy od Państwa, a które nie są wymienione w Ustawie o prawach pacjenta. Dotyczy to w szczególności Państwa adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz danych z wideorejestracji w stosunku do których zachowują Państwo wszystkie prawa, w tym prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W JAKICH SYTUACJACH MOGĄ PAŃSTWO SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które dobrowolnie otrzymaliśmy od Państwa, a które nie są wymienione w Ustawie o prawach pacjenta. Dotyczy to w szczególności Państwa adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA  DANE OSOBOWE?

W przypadku zlecenia badań, które wykonywane są w zewnętrznych laboratoriach, przekazujemy Państwa dane wymienione w Ustawie o prawach pacjenta do zewnętrznego laboratorium, które wykonuje takie badanie i z którym zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych, dzięki której zagwarantowane jest bezpieczeństwo Państwa danych. Dane z wideorejestracji mogą być udostepnione organom państwowym.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta Państwa dane wymienione w ustawie przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zlecili Państwo nam po raz ostatni wykonanie badania laboratoryjnego. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu są przechowywane podobnie jak dane wymienione w Ustawie o prawach pacjenta przez 20 lat. Dane z wideorejestracji są przechowywane nie dłużej niż 7 dni.

 

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA  DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego.

 

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wyłączeniem profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków, w tym skutków prawnych.

 

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice